Wie zijn we?

Willem Wolfs, Martien van Griensven, Henk Eijkemans, Paul Minkels, Jan Brekelmans en Frans van Dommelen, hebben destijds het initiatief genomen om een Heemkundevereniging op te richten in Sint-Michielsgestel. Op 29 mei 1989 organiseerde zij in het cafe Pas Buiten aan de Theerestraat 21 een eerste orienterende vergadering. Hier bleek dat hun idee ook bij anderen leefde. Samen met een twintigtal mensen werd toen besloten stappen te ondernemen dit idee te realiseren en daardoor de inschrijving voor leden mogelijk te maken.Dit resulteerde in de officiele oprichting van de Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” op 11 september 1989 en 7 maart 1990 passeerde bij de notaris de oprichtingsakte. Het oude schepenzegel van Sint-Michielsgestel ging dienen als logo. Sint-Michielsgestel maakte van oudsher deel uit van het gebied dat door de Heeren van Herlaar bestuurd werd. De naam Herlaar wordt in 1076 voor de eerste keer genoemd in officiele stukken.De Heerlijkheid omvat het grondgebied van de kernen Sint-Michielsgestel, Halder en Gemonde. Het bestuur van de Heemkundevereniging stelt zich tot doel het bevorderen, in de ruimste zin, van belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van de plaats, bevolking en het grondgebied van Sint-Michielsgestel. Zij wil dit door middel van onderzoek, lezingen, excursies, tentoonstellingen, het oprichten en beheren van een documentatiecentrum en het uitgeven van een eigen periodiek gestalte geven. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de Heemkundvereniging. Het huidige bestuur, van de Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” wordt gevormd door:

Email heemkundevereniging, “De Heerlijkheid Herlaar”: info@deheerlijkheidherlaar.nl

Postadres: Heemkundevereniging, “De Heerlijkheid Herlaar”, De Kemphaan 12, 5271 LI Sint-Michielsgestel

Bankrekening: NL54 RABO 0133 6987 42 >>> BIC: RABO NL 2U

Inschrijving K.V.K. 40219230

Vrienden/sponsoren van de tentoonstelling “Gegijzeld maar niet Verslagen”

Het Lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar. Een tweede gezinslid betaalt € 12,50.

Leden hebben vrije toegang tot al onze “Activiteiten” die gemeld worden via onze website en via ons heemkundeblad “Den Heertgang” dat u als lid gratis ontvangt. Leden die “Den Heertgang” ontvangen via de Post betalen € 30,00. U bent donateur/begunstiger vanaf € 27,50.
KADO TIP: maak eens een vriend, kennis of familielid blij met een “Lidmaatschap” van heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”

Privacy-beleid van onze vereniging

Op 25 mei 2018 is de AVG, de wet die onze persoonsgegevens beschermt, in werking getreden. Ook onze vereniging heeft de plicht zich te houden aan de regels van deze nieuwe wet.

Wij willen e.e.a. graag toelichten. Momenteel staan in onze ledenadministratie alleen die gegevens geregistreerd die nodig zijn om u op de hoogte te brengen van nieuws uit onze vereniging, de nieuwsbrieven door te sturen, ons verenigingsblad Den Heertgang te bezorgen en de contributie te innen. We beschikken daarvoor over uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Bij aanmelding als lid van onze vereniging heeft u ons die gegevens toevertrouwd. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor onze penningmeester die ook zorg draagt voor de verspreiding van onze Heem-Info (nieuwsbrieven) en Den Heertgang en van nieuws van andere verenigingen.

Uw gegevens blijven in het bestand van de vereniging zolang u lid bent. Bij beëindiging van uw lidmaatschap zullen deze gegevens worden verwijderd. Ze zullen nooit ofte nimmer worden
doorgegeven aan derden, ze zijn louter en alleen bestemd voor bovengenoemde doeleinden.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben of hebt u bezwaar tegen de wijze waarop wij gebruik maken van uw gegevens, neemt u dan gerust contact op met onze penningmeester. U kunt ook een bericht sturen aan info@deheerlijkheidherlaar.nl